ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR HET BUREAU VAN DE KRING
Lezingencyclus & Klinisch Seminarie: ‘Hoogdringendheid’
Het volgende NLS-congres, dat in juni 2019 plaatsvindt in Tel Aviv, kreeg als titel ‘Hoogdringendheid’ mee. Het is een uitnodiging om ons te verdiepen in wat hoogdringend is in de kliniek, de hoogdringendheid voor het spreekwezen. En dit kan vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd worden: vanuit wat iemand in analyse drijft; vanuit wat iemand naar zijn analyse doet blijven hollen; vanuit wat iemand de stap van de passe en het einde van de analyse doet zetten en de relatie ervan met ‘bevrediging’; maar ook vanuit de notie van ‘trauma’ en vanuit hoe we psychisch lijden opvangen in instellingen.  

Drie gastsprekers zullen met een lezing (in het Frans of Engels, met een Nederlandse projectie van de tekst ter plaatse) verder ingaan op deze thematiek.  

Na elke lezing volgt er een klinisch seminarie, waarbinnen een casus gebracht en becommentarieerd zal worden. 
roger Litten
Zaterdag 6 oktober 2018 > Roger Litten
Analyticus met Praktijk (AP) in Londen, lid van de London Society, van de New Lacanian School (NLS) en van de World Association of Psychoanalysis (WAP)

Tijdstip:  lezing van 14u30 tot 16u00 
              klinisch seminarie 16u30 tot 18u

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent


Fabian Fajnwaks
zaterdag 23 februari 2019 > Fabian Fajnwaks
Analyticus van de School (AE) in Parijs, lid van de École de la Cause freudienne (ECF) en van de World Association of Psychoanalysis (WAP) Klinisch seminarie: aangezien Fabian Fajnwaks benoemd werd als Analyticus van de School (A.E., Analyste de l’Ecole), zal hij een (deel van een) zeer bijzondere casus brengen, met name … die van hemzelf. In het kader van de passe zullen we een getuigenis te horen krijgen van een analyticus over diens analyse die beëindigd werd. In samenwerking met de werkgroep ‘School en Passe’ volgt een debat over deze getuigenis.

Tijdstip:  lezing van 14u30 tot 16u00 
              klinisch seminarie 16u30 tot 18u

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent
Jean-Pierre Klotz
zaterdag 11 mei 2019 > Jean-Pierre Klotz 
Analyticus lid van de School (AME) in Bordeaux, lid van de New Lacanian School (NLS) en van de World Association of Psychoanalysis (WAP)

Tijdstip:  lezing van 14u30 tot 16u00 
              klinisch seminarie 16u30 tot 18u
Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent
ONDERZOEKSATELIER
In het onderzoeksatelier gaan we dit jaar back to basics. We lezen Lacans Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien (Ecrits, 793-827), een fundamentele en rijke tekst uit 1960 waarin Lacan enkele basisconcepten uit zijn onderwijs uitwerkt (betekenaar, onbewuste, behoefte/vraag/verlangen, de graphe van het verlangen, fantasma, …). De tekst reikt veel klinische elementen aan, o.a. over neurose/perversie, hysterie/dwangneurose.  

We gaan als volgt te werk. Het onderzoeksatelier zal vier keer plaatsvinden en telkens een deel van de tekst bestuderen. Het bureau van de Kring nodigde vier leden uit om elk met deze tekst als plus-un in kartel aan de slag te gaan. Abe Geldhof, Els Van Compernolle, Geert Hoornaert en Stijn Vanheule aanvaardden onze uitnodiging en vormden een kartel. Zij zullen elk een onderzoeksatelier voor hun rekening nemen: de plus-un situeert het gelezen stuk op theoretisch vlak en het kartel vult aan met twee producten.  

De deelnemers uit het publiek worden uitgenodigd om de tekst (al dan niet in kartel) voor te bereiden en deel te nemen aan de discussie tijdens het onderzoeksatelier. We voorzien een uitgebreide lijst met referenties om de tekst te kaderen. Deze kan u terugvinden op de website van de Kring, via Facebook en nieuwsbrief. U kan ook een mailtje sturen naar: e.vancompernolle@gmail.com.

Tijdstip: vier donderdagavonden, van 20u30 tot 22u30.

-        18 oktober 2018: p. 793-804
-        13 december 2018: p. 805-814
-        14 maart 2019: p. 815-820
-        16 mei 2019: p. 821-827  

Locatie: KASK (Mazereelzaal), Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent
Atelier lacaniaanse kliniek
Wat is het eigene van de lacaniaanse psychoanalyse? Bestaan er klinische standaarden of sturen het verlangen van de analyticus en de overdracht de analyse? De casus biedt bij uitstek het werkmateriaal om onze manier van werken - waarin een bepaalde vorm van spreken centraal staat die de singulariteit van het subject viseert - af te toetsen en te onderzoeken.   

In dit klinische luik zullen we op drie maandagavonden gevalsstudies van analytici, verbonden aan het freudiaanse veld, bestuderen. We kozen 3 thema’s: “Het kind op de divan” (over het psychoanalytische werk met kinderen), “De gevalspresentaties van Lacan” (Lacan publiceerde in tegenstelling tot Freud, geen uitgewerkte gevalsstudies, maar zijn kliniek wordt onder andere weerspiegeld in de transcripties en verslagen van de klinische presentaties die hij leidde
) en “Iedereen verslaafd” (over de hedendaagse lacaniaanse  visie op verslaving).
 

Het tekstmateriaal dat als uitgangspunt zal dienen, wordt ongeveer een maand op voorhand naar de geïnteresseerde deelnemer verstuurd. U maakt uw interesse kenbaar door een mailtje te sturen naar e.vancompernolle@gmaiLcom . Er dient per avond ingeschreven te worden.  

Tijdstip: drie maandagavonden, van 20u30 tot 22u30.

-       
19 november 2018: 
“De gevalspresentaties van Lacan” 
-        21 januari 2019: “Het kind op de divan” 
-        1 april 2019: “Iedereen verslaafd”  

 Locatie: Gent, meer info volgt
Klinische conversatie: “Genderkwesties”
Anna Aromi
Voor de vierde maal organiseren de Kring en de ACF-Belgique samen een klinische conversatie. Deze keer zal Anna Aromi de conversatie leiden. Enkele jaren geleden was ze in Gent te gast als Analytica van de School (Analyste de l’Ecole, AE). Ze getuigde toen op een heel levendige wijze over haar analyse en passe. Nu zal zij met ons komen converseren in Brussel over ‘genderkwesties’. In de voormiddag zullen wij samen met haar werken rond Lacans tekst Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine (Ecrits, 725-736).  

 In de namiddag zullen vier casussen - twee casussen van leden van de Kring en twee van leden van de ACF-Belgique - voorgelegd en besproken worden. De teksten worden vooraf in het Nederlands verspreid, de discussie zelf zal in het Frans gevoerd worden.  

Tijdstip: zaterdag 9 februari 2019
Locatie: Maison des Associations Internationales, Washingtonstraat 40, 1050 Brussel


PIPOL: “Het onbewuste en het brein: niets gemeen”
Op 13 en 14 juli 2019 vindt het congres PIPOL plaats. Ter voorbereiding hiervan zullen twee voorbereidende avonden georganiseerd worden.

 Meer informatie volgt.
enkel voor leden van de kring

Algemene vergadering

in aanwezigheid van Bernard Seynhaeve en Pamela King, respectievelijk voorzitter en secretaris van het comité exécutif van de NLS.  

Tijdstip: zaterdag 8 december 2018, tijdstip wordt later meegedeeld
Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent  

Ledenconversatie
 

Ook dit jaar zal het Bureau van de Kring verschillende momenten inplannen voor een ledenconversatie. Tijdens de eerste bijeenkomst zal
Bernard Seynhaeve, kersvers voorzitter van de NLS,  met ons komen spreken onder de noemer ‘Een School voor Lacan’.
Ter voorbereiding zullen een aantal teksten gesuggereerd worden. Meer info volgt.  

Tijdstip: vrijdag 28 september 2018, 21u-23u
Locatie wordt later meegedeeldActiviteiten georganiseerd door de NLS
kartelwerking

Wat  

Het kartel houdt in dat men In kleine groepjes (met 4, 5 of 6 deelnemers) samenwerkt rond teksten of gevalstudies; een
plus-un houdt het werk gaande. Daarbij werkt iedereen op zijn eigen manier, met als doel een kartelproduct: een individuele uitwerking van een vraag of aspect dat doorheen de lectuur en het werk binnen het kartel naar voor is gekomen.
 

Waarom
 

De kartels zijn een van de drie pijlers voor de vorming van de analyticus, dit naast de eigen analyse en de controle van de eigen praktijk. Het is een cruciaal instrument om de psychoanalyse te blijven ondervragen en vorm te geven. De
New Lacanian School is immers geen instelling die ‘de psychoanalyse onderwijst’, maar een werkgemeenschap waar de leden verantwoordelijkheid voor dragen.
 

Waarover
 

 Het thema van de congressen van de NLS of de WAP kan een uitgangspunt bieden van waaruit een kartel wordt gevormd, maar uiteraard kan men ook los daarvan in kartel samenwerken.  

Het Bureau van de Kring heeft ervoor gekozen om het werk dit jaar op te bouwen rond een aantal assen. Die nemen telkens een tekst van Lacan als uitgangspunt.  


*    
ONDERZOEKSATELIER


Lacan, J. (1966). Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien.
Ecrits, Paris, Seuil, 793-827.


  CONGRES VAN DE NLS: ‘HOOGDRINGENDHEID’  

Lacan, J. (2012 (1976)). Voorwoord tot de Engelstalige uitgave van het
Seminarie XI. iNWiT 8/9, 61-65.
Vertaling van Lacan (2001 (1976)). Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI. Autres écrits, Paris, Seuil, 571-573.
 

*
    KLINISCHE CONVERSATIE

Lacan, J. (1966 (1958)). Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine.
In : Ecrits, Paris, Seuil, 725-736.

We nodigen u graag uit om kartel te vormen rond deze teksten en dit werk op een of andere manier binnen de activiteiten van de Kring in te schrijven. Een uitgebreide literatuurlijst is opgesteld en wordt verspreid via de website van de Kring, Facebook en nieuwsbrief. U kan hiervoor ook een mailtje sturen naar e.vancompernolle@gmail.com.  

Ook voor het Congres PIPOL zal een literatuurlijst opgesteld worden.  

Hoe


Wie op zoek is naar mensen om samen een kartel op te richten, kan op de website van de Kring en op de Facebookpagina een zoekertje laten plaatsen. U richt daarvoor een mail naar Glenn Strubbe, de kartelverantwoordelijke van de Kring, met vermelding van het thema waarrond u wil werken of de tekst die u samen wenst te lezen. Ook zullen we dit jaar van onze nieuwsbrief
KringNLSNu! gebruik maken om deze berichten te verspreiden. 
 

De
plus-un kan het kartel via de site van de NLS 'declareren'. Zo maakt men binnen de NLS bekend waarrond er in het kartel gewerkt wordt. Declareren kan via de rubriek ‘cartels’ op de website van de NLS: http://www.amp-nls.org. Bij afronding van het kartel is het aan de plus-un om het kartel af te melden.
 

Om de samenwerking in kartel over de landsgrenzen heen mogelijk te maken, heeft de NLS het digitaal kartel uitgevonden, waarbij de uitwisseling via mail, chat of videogesprek verloopt. Deze ervaring is een uitgelezen kans om mensen van overal in de NLS (beter) te leren kennen. 
 

Contact en meer info:
glenn.strubbe@gmail.com.
Congres van de NLS:
“Hoogdringendheid”

In 2017-2018 werkten de verschillende verenigingen die met de NLS geaffilieerd zijn, naar het NLS-congres toe, dat handelde over de overdracht. Dit jaar koos voorzitter van de NLS, Bernard Seynhaeve, voor het thema ‘hoogdringendheid’, een perspectief dat de nadruk legt, niet op het ‘verondersteld wetend subject’ en het bestaan van de Ander, maar op de hoogdringendheid die in de psychoanalyse in het spel is. Het argument en een uitgebreide literatuurlijst zullen binnenkort verspreid worden.  

Tijdstip: zaterdag 1 juni - zondag 2 juni 2019
Locatie: Tel Aviv

Nouages
Op initiatief van Bernard Seynhaeve, voorzitter van de NLS, organiseert het Uitvoerend Comité van de NLS ook dit jaar het seminarie ‘Verknopingen’ (Nouages) tussen de verschillende NLS-geledingen. Deze activiteit maakt deel uit van de voorbereiding van het NLS-congres.
  Er zijn interventies van Bernard Seynhaeve, van Pamela King, secretaris in het Uitvoerend Comité van de NLS, van een lid van de Kring en van een NLS-lid uit een andere vereniging. Meer informatie volgt.  

Tijdstip: zaterdag 8 december 2018, uren te bepalen
Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent   

Activiteiten georganiseerd door leden van de Kring
 
Werkseminarie ‘School en passe’
Halverwege 2000 startten de initiatiefnemers van dit werkseminarie vanuit een ‘hoogdringendheid’ met de lectuur van de fundamentele teksten van Lacan over de stichting van zijn School als werkgemeenschap, met het kartel als werkinstrument, en de vorming van de analyticus, met de passe als nieuwe uitvinding waarin wordt getuigd over het einde van de kuur en de passage van analysant naar analyticus als product van de eigen analyse. Dit werk vormt de bakermat van wat de Kring voor Psychoanalyse van de NLS is geworden.

Ondertussen is het werkseminarie aan zijn negentiende jaargang toe. We zullen dit jaar twee
AE’s (Analyticus van de School) ontvangen die met ons in gesprek gaan over hun passe. Waar we vorig jaar de passe aan de hand van de lotgevallen van de overdracht in een kuur bestudeerden, willen we dit jaar de vorming van de analyticus benaderen vanuit het perspectief van het laatste onderwijs van Lacan. Voorbij het perspectief van ‘het verondersteld wetend subject’ als spil van de overdracht komt de notie van ‘hoogdringendheid’ naar voor. Deze notie, die het werkthema van de NLS vormt, zal als prisma fungeren aan de hand waarvan we het thema van de passe zullen bestuderen.
 

Op zaterdag 23 februari is
Fabian Fajnwaks te gast in de lezingencyclus van de Kring. Een tweede deel van die middag zal aan zijn passe gewijd worden.
 

Op vrijdagavond 17 mei ontvangen we vervolgens
Aurélie Pfauwadel.
 

 Beide momenten zullen opnieuw voorbereid worden via de aandachtige lectuur van en discussie over hun eerdere getuigenissen op twee voorbereidende avonden. Omtrent het verloop en de locatie van deze evenementen en hun voorbereiding, zullen we later berichten, maar noteer nu alvast vrijdagavond 1 februari en vrijdagavond 26 april.    

 
Initiatiefnemers:

Lieve Billiet (billietlieve@gmail.com),
Geert Hoornaert (hoornaert.geert@telenet.be),
Anne Lysy (annelysy.be@gmail.com)
en Luc Vander Vennet (luc.vdvennet@gmail.com).

Werkgroep ‘Psychoanalyse en kinderen’
‘“Help, mijn kind is agressief!” Het werk met de ouders.
Ook dit jaar organiseert de werkgroep ‘Psychoanalyse en Kinderen’ twee activiteiten. Dit jaar staan deze in het teken van het werk met de ouders. Meer informatie volgt.  

tijdstip (onder voorbehoud):
-        Vrijdagnamiddag 22 februari 2019
-        Vrijdag 15 maart 2019
Meer info over het exacte tijdstip volgt.

Locatie: Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge
 

 
Initiatiefnemers:

Catherine Roex (catherine.roex@telenet.be),
Peter Decuyper (peter.decuyper1@telenet.be),
Eddy Cabooter (eddy.cabooter@telenet.be),
Jonas Verbauwhede (verbauwhede.jonas@gmail.com)


Psychoanalyse en film
Een aantal leden en sympathisanten van de Kring bespreekt recente en minder recente films in kartel. Dit doen ze vanuit de lacaniaanse oriëntatie die de Kring eigen is. Ook dit jaar leeft het verlangen binnen dit kartel om één of meerdere activiteiten te organiseren waarop een film besproken, en wellicht ook samen bekeken zal worden. Hoe, wanneer en waar ze dat zullen doen, komt u later te weten. Keep your eyes wide open!

ZADIG

In de aanloop van de Franse presidentsverkiezingen in mei 2018 werden onder impuls van Jacques-Alain Miller forums georganiseerd in Frankrijk en België onder de noemer SCALP: Série de Conversations Anti-Le Pen. De inzet was om de de-diabolisering van het discours van Front National aan de kaak te stellen en aan te tonen hoe Marine Le Pen de doodsdrift verhulde met de sluier van de banaliteit.  

Na de verkiezing van Macron heeft Miller voorgesteld om een flexibel netwerk uit te bouwen, dat radicaal gedecentraliseerd is en in staat is om de onuitgegeven allianties die aangeknoopt werden tijdens de forums te laten voortbestaan en uit te breiden. Dit lacaniaans politiek netwerk kreeg de naam La movida ZADIG
(Zero Abjection Democratic International Group) mee en streeft naar een aanwezigheid van de psychoanalyse in het politieke veld. Het belangrijkste principe dat haar oriënteert is dat van de afstand tot het meesterdiscours. Het gaat er dus niet om een politieke partij op te richten vanuit de psychoanalyse, dan wel om de inspanning van de psychoanalytici om het dodelijke genot van de gangbare vertogen aan het licht te brengen en er een ander discours dat “demassifiërend” en desegregerend is, tegenover te plaatsen.
 

Zadig in België

Europees forum georganiseerd door Zadig, i.s.m. EFP, NLS en ECF
“Moordende vertogen”  

Tijdstip: zaterdag 1 december 2018
Locatie: Brussel, Université Saint-Louis

 
Andere interessante initiatieven
We willen ook wijzen op volgende initiatieven, die allen erop gericht zijn om een inleiding te geven in de lacaniaanse psychoanalyse en een breed publiek willen bereiken. De reeds gekende data staan vermeld in het overzichtsschema.  

De Oor-Zaak vzw
organiseert inleidende voordrachten voor een breed geïnteresseerd publiek, met als inhoudelijke oriëntatie de freudiaanse en lacaniaanse ethiek, theorie, praktijk en de actuele studie hiervan binnen het onderwijs van Jacques-Alain Miller en de scholen van de NLS en de WAP. Daarnaast brengt “De Oor-Zaak”  jaarlijks een publicatie uit – Cahier, Tijdschrift voor Psychoanalyse en Cultuur.


Data: 6 donderdagavonden, 25 oktober 2018,  29 november 2018, 31 januari 2019, 28 februari 2019, 28 maart 2019, 25 april 2019

 Locatie: Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge
Voor meer info: http://www.deoorzaak.org/


De lezingencyclus van
Work in Progress vzw, een psychoanalytisch georiënteerd initiatief voor ondersteund wonen, is een initiatief om de psychoanalyse in freudiaans-lacaniaans perspectief beter bekend te maken bij een ruimer publiek.

Eén datum is bekend: 11/10/2018; de andere data worden binnenkort bekend gemaakt. Locatie: PC De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke
Voor meer info: https://www.facebook.com/VZWWorkInProgress/ of www.Wipvzw.org


De Franstalige tegenhanger van het PPaK-Gent, de Section Clinique Bruxelles, organiseert 4 inleidende lezingen in de psychoanalyse. Meer info via de website van ACF-B: http://www.ch-freudien-be.org/

 

Evenementen in het ‘freudiaanse veld’ en elders in de WAP
48e Journées de l’ECF
“S’aile à mourre - Gai, gai, marions-nous”
zaterdag 17 - zondag 18 november 2018, Palais des congrès, Parijs www.gaimarionsnous.com  

Question d’Ecole

 Titel nog niet gekend
zaterdag 2 februari 2019,
Maison de la Mutualité, Parijs
 

Colloque Uforca

Titel nog niet gekend
zaterdag 15 juni 2019,
Maison de la Mutualité, Parijs

www.lacan-universite.fr  

Pipol 9
,
5th European Congress of Psychoanalysis
“The Unconscious and the Brain: Nothing in Common”
zaterdag 13 - zondag 14 juli,
Square Brussels Meeting Centre, Brussel

 


Volg ons op

#