Vacature: AB COACH pluimvee

AB COACH (m/v/x)

Een verantwoord antibioticumgebruik is één van de speerpunten in het kwaliteitsbeleid binnen Belplume. Over de jaren heen implementeerde Belplume een uitgebreid en onderbouwd antibioticumbeleid. Belplume ondertekende mee voor zowel het AB convenant 2016-2020 als het recente convenant 2020-2024. Er werden verschillende maatregelen uitgewerkt om de doelstellingen in deze convenanten na te streven. Een verantwoord antibioticumbeleid blijft ook in de toekomst een kernwaarde binnen onze kwaliteitswerking.
Vanaf februari 2022 zal Belplume AB coaches inzetten ter begeleiding van bedrijven die langdurig een hoog antibioticumgebruik vertonen. Daarvoor is Belplume nu op zoek naar coaches die zich willen engageren om onze leden te begeleiden in hun traject naar een lager en verantwoord antibioticumgebruik.

TAKEN

 Als AB coach zorgt u voor een gerichte, bedrijfsspecifieke begeleiding met als doel:

 • Een oorzakenanalyse van het langdurig hoog antibioticumgebruik op het bedrijf.
 • Een optimalisatie van de diergezondheid en het bedrijfsmanagement in de brede zin via gerichte interventies en/of de toepassing van alternatieve strategieën.
 • Duurzame verandering van de bedrijfsvoering in samenspraak met alle betrokken actoren op het bedrijf, met een reductie van het antibioticagebruik tot gevolg en zonder verlies aan economische rentabiliteit.
 • U gaat een resultatenverbintenis aan om bij het eerstvolgende antibiotica rapport (6 maanden ná het laatste rapport) een trendwijziging van het antibioticagebruik te verwezenlijken.

Het coaching-traject bevat minstens volgende elementen;

 1. Grondige voorbereiding eerste bezoek:
 • Analyse van de antibiotica rapporten
 • Analyse van de vorige actieplannen
 1. Eerste bezoek:
 • Een oorzakenanalyse wordt uitgevoerd door een grondige inventarisatie van de huidige stand van zaken op het bedrijf (management, diergezondheid, bioveiligheid, antibioticumgebruik, etc.).
 • Opmaken Belplume actieplan
 1. Verwerking eerste bedrijfsbezoek:
 • Verwerken van de resultaten
 • Eventueel bijkomend contact met andere actoren (broeierij, veevoederleverancier,…)
 • Rapport van de oorzakenanalyse
 • Finaliseren Belplume actieplan
 1. Voorbereiding tweede bezoek
 2. Tweede bezoek:
 • Evaluatie van de impact van het Belplume actieplan
 • Eventuele bijsturing van het actieplan.
 1. Verwerken tweede bedrijfsbezoek
 • Eventuele bijsturing van het actieplan.
 • Een eindrapport.

Het coaching-traject dient binnen een periode van 6 maanden volledig doorlopen te zijn.

Naast de veehouder en de bedrijfsdierenarts is het wellicht nodig dat ook andere adviseurs, betrokken bij de bedrijfsvoering, uitgenodigd worden tijdens de gesprekken waar dit voor de specifieke bedrijfssituatie een meerwaarde kan betekenen.
Tijdens de gesprekken zet u als coach maximaal in op interactie waarbij alle betrokkenen als evenwaardig worden beschouwd en alle aanwezige partners door u gestimuleerd worden om elk hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de gemaakte keuzes.

PROFIEL:

 • U bent dierenarts of gelijkwaardig door ervaring, met kennis van de sector of sectoren waarin u zich als coach wil profileren:
  • Kennis van de gezondheidsproblemen die leiden tot AB gebruik en van de preventieve maatregelen, alternatieven en oplossingen.
  • Kennis en ervaring van beschikbare tools voor het evalueren en opvolgen van gezondheidsproblemen en/of de factoren die hierop van invloed zijn.
  • Goede kennis met betrekking tot bedrijfsvoering en bedrijfstechnische indicatoren.
  • Kosten van bepaalde maatregelen kunnen inschatten.
  • Kennis van de datacollectie en -analyse en de (benchmark)rapportering (AB Register, NRT-tool, Bigame, Sanitel-Med).
  • Kennis van de reductiepaden en van het actieplan 2024.
 • U beschikt over een analytisch vermogen, heeft een kritische blik en durft “out of the box” te denken.
 • U bent proactief en werkt correct en punctueel.
 • U beschikt over een sterke mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid en kan de argumentatie voor een bepaalde aanpak uitleggen in begrijpelijke taal via voorbeelden, grafische weergaven, anekdotes, etc.
 • U bent in staat contacten te leggen met andere bedrijfsadviseurs en u stelt zich daarin op als diplomatische bruggenbouwer.
 • U beschikt over sterke organisatorische vaardigheden. U kan prioriteiten stellen zonder in te boeten aan flexibiliteit.
 • U heeft een grote zin voor verantwoordelijkheid.
 • U kan vlot overweg met webapplicaties en het courante MS office pakket.
 • U bent bereid om u veelvuldig te verplaatsen binnen België en Noord-Frankrijk.
 • Kennis van of ervaring in coaching is een pluspunt.

 

Om de onpartijdigheid te waarborgen zal de coach een onpartijdigheidsovereenkomst afsluiten met Belplume.

Nadat Belplume u als AB coach erkent, verschijnt uw naam en uw contactgegevens op de Belplume website.
De veehouder en zijn bedrijfsdierenarts zijn vrij om hun keuze te maken uit een lijst van erkende AB coaches op de Belplume website.

Voorafgaand de samenwerking, wordt een contract tussen de betrokken partijen afgesloten waarin de rechten en plichten van elke partij worden opgesomd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het modelformulier van Belplume.

Interesse?
Stuur uw motivatiebrief en uitgebreid CV naar info@belplume.be.

 • Voor de opstart vanaf februari 2022 kan u uw kandidatuur stellen t.e.m. 15 januari 2022.
 • Voor een latere opstart kan u uw kandidatuur op elk moment indienen.

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met Lien Lefevre (info@belplume.be) .
Op onze website www.belplume.be vindt u meer informatie terug over Belplume vzw.

Herbekijk de Nederlandstalige infosessie:

Deze infosessie vond plaats op 01-03-2021 en 02-03-2021.
Voor vragen kan u zich richten tot info@belplume.be

Addenda 02-2021 pluimvee lastenboeken

Graag informeren we u over de activatie van nieuwe addenda bij enkel de Belplume lastenboeken;

 • Reproductiebedrijven legkip & braadkip
 • Opfokbedrijven legkip
 • Legkipbedrijven

Voor u als pluimveehouder, betekent dit dat er enkele extra voorwaarden worden gesteld waaraan u dient te voldoen.

Welke addenda worden geactiveerd?
1. AB Register (inclusief nieuwe grootgebruikersplan)

2. Belplume bedrijfsdierenarts

3. Belplume wateronderzoek

Wanneer worden de addenda 02-2021 van kracht?
Er wordt met een overgangsperiode van 1 maand gewerkt.
Op 11/03/2021 zijn deze addenda van kracht.

Waar kan u de addenda 02-2021 terugvinden?
In de komende dagen krijgt u van info@belplume.be een persoonlijke mail met hierin het aangepaste lastenboek met de nieuwe addenda.
De nieuwe addenda zijn achteraan het lastenboek toegevoegd.

De addenda kan u terugvinden in onderstaande link:

Bio-veiligheidsmaatregelen

 1. Verhoogde waakzaamheid op stalniveau met inzenden van monsters bij gedaalde legproductie, verhoogde sterfte, verminderde eetlust/wateropname of klinische symptomen.

 2. Beperken van de toegang tot het bedrijf en zeker de stallen tot het absolute minimum en enkel wat noodzakelijk is in het kader van de bedrijfsvoering

 3. Ontsmetting van de voertuigen bij binnenrijden en verlaten van het bedrijf met een toegelaten biocide (zie lijst met toegelaten producten: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/ListedesPBPT3_H5N1_000.pdf)

 4. Verplicht 1 op 1 transport van pluimvee.

 5. De toegang tot het eilokaal is verboden voor personen die niet tot het bedrijf behoren.

 6. De afvoer van pluimvee, uitgezonderd eendagskuikens en slachtdieren, is maar toegelaten indien een monsterneming en analyse voordien de afwezigheid van het H3-virus hebben aangetoond.

 7. De afvoer van broedeieren van een vermeerderbedrijf, uitgezonderd met bestemming een brekerij, is enkel toegelaten indien een geregelde monsterneming en analyse bij de moederdieren de afwezigheid van het H3-virus hebben aangetoond.

 8. Bezoekers (inclusief auditors) parkeren steeds hun wagen buiten het bedrijfsterrein.

 9. Vanaf het betreden van het bedrijfsterrein, doet de bezoeker overschoenen aan.

 10. Wanneer de stallen worden bezocht, kleedt de bezoeker zich steeds in bedrijfseigen kledij en per hok wordt van hokeigen schoeisel gewisseld.

 11. Bij het betreden en verlaten van elk hok, worden de handen ontsmet

Hygiëneprotocol bezoekers

Elke bezoeker, inclusief FAVV-inspecteurs, auditors, dierenartsen, etc, moet zich minimaal aan het Belplume hygiëneprotocol houden. 

! Extra maatregel voor reproductiebedrijven ! 
 • Bij het betreden van het bedrijf moet gedoucht worden. 
 • Ook bij het verlaten van het bedrijf moet opnieuw gedoucht worden

Indien de bezoeker weigert het protocol te volgen, wordt hem/haar de toegang van het bedrijf ontzegd. 

Frequent gestelde vragen:

Wat zijn de gevolgen als ik mijn certificaat langer dan 3 maanden laat vervallen?
U verliest uw Belplume certificaat.
Daarna moet u zich opnieuw inschrijven.
U moet een erkenningsaudit laten uitvoeren in plaats van een opvolgingsaudit.
De erkenningsaudit is per definitie een large audit waardoor dit extra kosten met zich meebrengt.


Hoe kan ik mij opnieuw inschrijven?
 1. Download het juiste inschrijvingsformulier 
 2. Bezorg het ingevulde inschrijvingsformulier aan info@belplume.beBelplume

Belplume is een Belgisch kwaliteitssysteem waarin alle schakels van zowel de braadkippen- als de legkippenkolom vertegenwoordigd zijn.

Op vandaag zijn meer dan 90% van de Belgische braadkippenbedrijven aangesloten bij Belplume. Daarnaast nemen ook 73 bedrijven uit de legkolom deel evenals 16 broeierijen, 8 slachthuizen en 24 transportbedrijven.

Deze bedrijven worden jaarlijks door onafhankelijke ISO 17065-geaccrediteerde inspectie-instellingen gecontroleerd op de naleving van het Belplume-lastenboek.

Het kwaliteitssysteem omvat alle wettelijke voorwaarden zodat pluimveehouders voor hun pluimveeactiviteit onmiddellijk in orde zijn met de autocontrole. Via de bovenwettelijke eisen die zijn opgenomen wordt het kwaliteitsniveau van de deelnemers onderstreept en wordt gelijkwaardigheid bekomen met buitenlandse systemen. Zo is er uitwisselbaarheid met het Nederlandse kwaliteitssysteem IKB-Kip. Daarnaast wil Belplume dienen als basiscertificering voor de distributieketen. Tot slot is in het Belplume kwaliteitssysteem ook een uniek traceringsysteem voorzien dat snelle en efficiënte tracering doorheen de ganse productiekolom toelaat.

Op deze website vindt u meer info terug over de werking van Belplume, de normen en de deelnemers.

 • Beeldmateriaal is eigendom van VLAM vzw