Délidis logo

Privacy policy

Beheer van de website en de applicatie

Delidis eerbiedigt het privéleven van de Users van zijn website. Zowel het inzamelen van persoonlijke gegevens op de website als het gebruik dat Delidis van die gegevens maakt, stemmen overeen met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 en haar uitvoeringsbesluiten, alsook de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). De persoonlijke informatie in verband met de bezoekers van de website is vertrouwelijk. Die informatie wordt door Delidis verwerkt voor zover het nodig is om te beantwoorden aan de behoeften van de betrokken Users en ze wordt alleen maar gebruikt voor de doeleinden die worden vermeld in onderhavige paragrafen.

 

Identificatie

Delidis BVBA met maatschappelijke zetel te 2275 Gierle, Kloosterstraat 58 en met ondernemingsnummer 0404.172.472 (info@delidis.be) is verantwoordelijk voor de verwerking van de ingezamelde gegevens.

 

Bewaarde gegevens

Volgende gegevens worden bewaard door Delidis:
geslacht, naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer

 

Doeleinden gegevensbewaring

Uw persoonsgegevens worden door NV Peeters-Govers Groep, Delidis NV en Vleba NV verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, FAVV, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door een in ons bedrijf aangestelde verantwoordelijke.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

 

Rechten

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@delidis.be . Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zij, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.delidis.be .

De User kan steeds inlichtingen bekomen omtrent zijn/haar persoonsgegevens, de bekendmaking en verwerking. Voormelde vragen kunnen gericht worden aan info@delidis.be.

Als de door Delidis bewaarde gegevens onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, kunt u kosteloos vragen ze te corrigeren.

U kunt zich ook verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met name wanneer ze verzameld worden voor direct marketing doeleinden; u kunt vragen dat ze gewist worden of het gebruik ervan verbieden.

Alle aanvragen moeten schriftelijk, ondertekend, gedateerd en tezamen met een bewijs van identiteit naar het volgende adres worden gestuurd: NV Delidis, Kloosterstraat 58, 2275 Gierle.

Uw aanvraag wordt onmiddellijk verwerkt.

 

Aansprakelijkheid

Delidis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet juist invullen van de gegevens door de Users in hun profiel.

De User dient zelf verantwoordelijkheid te nemen aangaande zijn account door beveiliging met een voldoende origineel paswoord.

Delidis heeft alle nodige maatregelen genomen om de ingezamelde persoonsgegevens te beveiligen en om er diefstal, verlies, vernietiging, verduistering, enz. van te verhinderen. Geen enkele technologie is echter waterdicht en de gebruikers zijn daar volledig van op de hoogte.

Delidis wijst dan ook elke aansprakelijkheid af voor verlies, gehele of gedeeltelijke vernietiging, verduistering of frauduleuze aankoop van de via haar diensten doorgegeven gegevens, en voor de eventuele, daaruit voortvloeiende schade. Delidis garandeert wel dat zij alle nodige inspanningen zal doen om de uitgewisselde gegevens en de bewaarde gegevens te beschermen.

 

Persoonlijke gegevens van de User

De User krijgt toegang tot de website en zijn functies. Die login is gratis verkrijgbaar en de gegevens die eraan verbonden zijn, zijn persoonlijk (ze hebben betrekking op een natuurlijke persoon). Delidis gebruikt de gegevens om de Users in staat te stellen haar platform te gebruiken. De gegevens worden enkel bezorgd aan de verwerker.

De User en de verwerker‒ of om het even welke persoon die toegang heeft tot het beschermde gedeelte van het platform ‒ heeft op om het even welk moment de mogelijkheid om de gegevens van zijn ‘ACCOUNT’ te raadplegen en te wijzigen. De user kan tevens volstaan met een e-mail gericht aan info@delidis.be met de uitdrukkelijke vraag om zijn/haar account en gegevens te verwijderen. De gegevens die de identificatie van personen mogelijk maken, worden niet langer bijgehouden dan nodig is om de vermelde doeleinden te verwezenlijken.

De persoonlijke gegevens van de User worden bezorgd aan de verwerker en ook enkel aangewend om bedrijfsredenen. Het gebruik van deze gegevens voor commerciële redenen is uitdrukkelijk uitgesloten.

Délidis logo

Délidis NV - Hoofdzetel
Kloosterstraat 58,
2275 Gierle

Tel: 014 55 84 48
E-mail: info@delidis.be

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief met exclusieve aanbiedingen, tips en nieuwtjes: