Audi

Audi Brussels
Job Day 23/05

Uw privacy is belangrijk voor ons!

Gelieve deze Privacy Kennisgeving aandachtig te lezen. Er wordt in uitgelegd waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze beschermen en voor hoelang wij deze bewaren. Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Belgische Privacywet van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’).

Wie zal mijn persoonsgegevens verwerken? 
De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit: 

AUDI BRUSSELS NV
Brits Tweede Legerlaan 201
1190 BRUSSEL
Ondernemingsnummer: 0407.687.238
Hierna “AUDI BRUSSELS” of “wij”

Waarom worden mijn persoonsgegevens verwerkt? 
AUDI BRUSSELS verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op volgende doeleinden, en andere doeleinden voor zover deze verenigbaar zijn met de doeleinden hieronder uiteengezet: 

de verwerking van uw sollicitatie: AUDI BRUSSELS, of een derde partij die hiertoe door AUDI BRUSSELS opdracht heeft gekregen, kan contact met u opnemen over een vacature bij AUDI BRUSSELS die aansluit bij uw vakkennis, en eventueel ook over vacatures waarop u in eerste instantie niet heeft gesolliciteerd;
de verwerking in het kader van een eventuele aanstelling die hieruit voortvloeit;
het opstellen van statistieken en geanonimiseerde analyses van sollicitaties (met betrekking tot woonplaats, het aantal sollicitaties en andere opgevraagde gegevens);
het opstellen van een vragenlijst voor een tevredenheidsenquête over de verwerking van sollicitaties.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door AUDI BRUSSELS op basis van onder meer de volgende wettelijke gronden:

De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AUDI BRUSSELS
In geval van het afsluiten van een arbeidsovereenkomst, het sluiten van en de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt? 
Persoonsgegevens omvatten alle informatie die op u betrekking heeft en op basis waarvan u direct of indirect geïdentificeerd kunt worden. 

Voor de doeleinden zoals hierboven vermeld, verwerkt AUDI BRUSSELS onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens: 
standaard informatie in verband met uw identiteit (naam, voorna(a)m(en), adres...);
persoonlijke gegevens (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s en interesses,...);
uw foto indien u hier toestemming voor geeft;
lidmaatschappen;
gegevens in verband met uw professionele ervaring (profiel, gegevens over voormalige werkgevers, beëindiging van laatste tewerkstellingen en het geleverde werk, bijzondere projecten, ...) met inbegrip van een referentieonderzoek indien u referenties hebt opgegeven in uw CV (wat impliceert dat u ons de toestemming hebt gegeven om deze referenties te contacteren);
gegevens in verband met uw opleiding (diploma’s, certificaten, stages, bijzondere opleidingen, ...);
talenkennis;
indien van toepassing, of u al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER) beschikt;
eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons meedeelt bij uw sollicitatie, in verband met de uitoefening van de functie;
digitale analyse via het internet (aanwezigheid op sociale media), in de mate dat deze aanwezigheid openbaar is voor ons;
alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet verwerkt moeten worden.

Hoe worden uw persoonsgegevens verkregen? 
Uw persoonsgegevens die verwerkt worden door of ten behoeve van AUDI BRUSSELS zijn:
Ofwel rechtstreeks verkregen van uzelf, bijvoorbeeld via het ingeven van uw persoonsgegevens in de hiertoe bestemde website of door het schrijven van brieven;
Ofwel verkregen via andere informatiekanalen, zoals onder meer headhunters, sociale media (bijv LinkedIn) of andere;
Ofwel verkregen door handelingen of toedoen van AUDI BRUSSELS zelf, bijvoorbeeld via evaluaties, camerabewaking, toegangscontrolemaatregelen, etc.

Wie zal toegang hebben tot mijn persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden aan andere afdelingen en medewerkers binnen AUDI BRUSSELS, voor zover deze afdelingen en medewerkers uw persoonsgegevens nodig hebben om over een eventuele indienstname te oordelen en te beslissen.
Uw gegevens kunnen ook aan derden worden meegedeeld, zoals derden met wie een assessment center wordt georganiseerd. 
 
Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven buiten België? 
Uw persoonsgegevens blijven in Europa.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden beschreven in artikel 2 van deze Privacy Kennisgeving.  Meer bepaald worden zij gedurende drie jaar na de laatste wijziging uwerzijds bewaard.

Op welke rechten kan ik mij beroepen?
U kunt een aantal rechten m.b.t. uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van AUDI BRUSSELS, voor zover u over deze rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving. 

Het eerste aanspreekpunt voor de uitoefening van deze rechten en voor andere opmerkingen, bezwaren of vragen in verband met de verwerking van persoonsgegevens is de Functionaris voor Gegevensbescherming (zie artikel 13). AUDI BRUSSELS zal uw verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan deze verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. 

U heeft bovendien het recht om u te richten tot of een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie), (website: www.privacycommission.be, e-mail: commission@privacycommission.be). 

Recht op bezwaar
U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van AUDI BRUSSELS. 

Recht op inzage en informatie
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit recht betreft echter enkel de persoonsgegevens zelf, en veronderstelt niet dat u toegang krijgt tot een bepaald dossier of document waarin de persoonsgegevens zich bevinden, noch dat u kan toegang krijgt tot de bestanden of systemen waarin de persoonsgegevens zich bevinden.

U heeft bovendien het recht op bepaalde informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder de doeleinden, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, de oorsprong van de gegevens en de bewaarperiode.

Recht op verbetering en aanvulling
U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren of om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen. 

Recht op de verwijdering van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien en in zoverre:
Uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt;
U bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door AUDI BRUSSELS;
Uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op AUDI BRUSSELS rust.

v)  Recht op beperking van de verwerking 
U heeft het recht van AUDI BRUSSELS de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:
U de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die AUDI BRUSSELS in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
De verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om een beperking van het gebruik ervan;
AUDI BRUSSELS uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden bepaald in artikel 2, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
U bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van AUDI BRUSSELS zwaarder wegen dan die van uzelf.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door AUDI BRUSSELS.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Voor de persoonsgegevens die (i) verwerkt worden op basis van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met AUDI BRUSSELS, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u het recht om deze van AUDI BRUSSELS te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, alsook om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is.

Beveiliging
AUDI BRUSSELS zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, om zodoende eventuele verliezen, vernietiging, vervalsing, manipulatie en toegang door onbevoegden en publicatie zonder toestemming te voorkomen.

Verklaring van instemming
Alle persoonsgegevens van minderjarigen moeten samen met een toestemming van de ouders of van de voogd worden verstrekt. 

Functionaris voor Gegevensbescherming
Uw contactpersoon bij AUDI BRUSSELS voor alle verdere inlichtingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten beschreven in artikel 9 is onze Functionaris voor Gegevensbescherming, die te allen tijde rechtstreeks gecontacteerd kan worden via de volgende gegevens:

dataprotection.audibx@audi.de.

Inwerkingtreding en wijzigingen

Deze Privacy Kennisgeving treedt in werking op, en is bijgevolg van toepassing vanaf, 25 mei 2018 voor onbepaalde duur. 

We behouden het recht voor om deze Privacy Kennisgeving van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld in het licht van nieuwe ontwikkelingen of nieuwe wetgeving, maar telkens binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. AUDI BRUSSELS zal u tijdig op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen. In elk geval wordt het aanbevolen om deze Privacy Kennisgeving regelmatig te raadplegen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze Privacy Kennisgeving, alsook enig geschil dat uit of in verband met deze Privacy Kennisgeving zou ontstaan, wordt beheerst door Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel, België zijn exclusief bevoegd voor enig geschil dat uit of in verband met deze Privacy Kennisgeving zou ontstaan.Deze Privacy Kennisgeving werd het laatst gewijzigd op 25.05.2018.

***